Sydney: 12 to 18 November
Brisbane: 13 to 15 November
Perth: 13 to 15 November